logo

Felles planleggingsdag i Beitstad skolekrets

Onsdag 13. april 2016 ble alle ansatte fra Beitstad skole, Beitstad barnehage og Jåddåren gårdsbarnehage samlet til felles fagdag på Steinkjer Rådhus – til sammen nesten 80 stk. Kommunens oppvekstavdeling og andre inviterte styrere var også representert. Sigurd Aukland, ass. Kommunalskjef i Klepp kommune var foreleser og gav oss mye ny kunnskap og satte i gang gode diskusjoner, refleksjoner og prosesser i små grupper hvor barnehage- og skolefolk var blandet. En veldig god arena for å bygge videre på et allerede godt samarbeid mellom barnehagene og skolen i bygda. Dette er ikke første gang vi har felles planleggingsdag med faglig innhold, og det vil heller ikke bli den siste. Dette er dager som setter i gang og viderefører prosesser og tanker i oss som skal føre til endring i praksis, og denne dagen satte i gang ekstra mange tanker hos meg.

Målet med fagdagen var å få mer kunnskap om og respekt for hverandres fagfelt og yrkesutøvelse, samt å bli kjent med hverandre på tvers av institusjonene. Det er en forutsetning for å kunne arbeide med sammenheng fra barnehage til skole og for å kunne framsnakke hverandre utad. Uvitenhet rundt faglige valg og metoder, ulik bemanning og ulike historiske kulturer kan fort skape en skepsis til hverandres praksis, som igjen kan føre til at vi enten bevisst eller ubevisst skaper og synliggjør et skille mellom oss, noe vi ønsker å forhindre. Tilbakemeldingene var gode: Så godt å få tid til å snakke sammen!

Fra overgang og brudd til sammenheng og samarbeid

I mange år har vi snakket om «overgangen barnehage – skole». Perioden hvor barnehagebarna blir kjent med skolen og dens rutiner, og hvor skolen forbereder seg til de nye elevene kommer. En periode hvor samarbeidet er tettere. Sigurd Aukland beskrev «overgang barnehage – skole» som et brudd. Han ønsket at man heller kunne tenke samarbeid i en lengre periode for å i stede oppleve sammenheng mellom barnehagen og skolen. Slik vil perioden hvor man samarbeider tett endres fra kun noen måneder, som ofte er praksis i dag, til flere år (fra barna er 4-8 år). I Beitstad skolekrets har vi allerede utvidet perioden til et helt år før skolestart, med bakgrunn i tidlig innsats i å gjøre skolen klar for barna som kommer og forberede barna på hva som møter de i skolen. Når det er nødvendig kan vi også sette i gang samarbeidet 2 år før skolestart. Det er spennende å spille videre på tanken til Sigurd og ta med skolen enda tidligere i barnehagen og at barnehagen kan bli med ut i skoleåret. En ekstra spennende tanke er om pedagogisk leder de første månedene på høsten hadde vært med sammen med skolens personale, blant annet for at det skal være en mer tydelig sammenheng for barn, foreldre og ansatte og for å være med på å bidra til ny relasjonsbygging og metodevalg barna er kjent med. I praksis er nok dette vanskeligere å få til, men å åpne opp for å dele kompetanse og få tid til å snakke sammen er et langt skritt på veien, mener jeg.

Har vi spurt barna?

På ledelsesnivå og blant foreldre er vi opptatt av å evaluere overgangen til skolen – hvordan har det gått? Hva har skjedd siden barnehagen? Hva gjør vi bedre/annerledes neste år? En tanke fra Sigurd Aukland, som satte i gang mange diskusjoner hos oss var: Hva sier barna? Hadde det ikke vært spennende å spørre barna før de slutter i barnehagen: Hva tenker du om skolen? Gleder du deg til noe? Gruer du deg til noe? Slike samtaler gjør det mye enklere å tilpasse førskoleopplegget på barnehagen, slik at vi kan trygge barn som gruer seg, eller svare barn som lurer på noe. Barn skal slippe å bruke sommerferien på å grue seg noe som vi kan trygge dem på før de slutter! Vi gjør det nok delvis allerede, men kanskje skulle det vært gjort mer strukturert. Noen måneder etter skolestart kan man også ta en samtale: Hvordan har det gått? Ble det slik du hadde trodd? På den måten får vi svar på om den jobben vi gjør oppleves som god av barna.

Et godt oppvekstmiljø i Beitstad – og et godt liv!

Dette er noe av det jeg vil ta med meg inn i det videre samarbeidet i Beitstad skolekrets. Vårt mål bør være at alle barn i Beitstad skolekrets skal oppleve sammenheng, ikke brudd, og at de møter varme voksne med kunnskap om akkurat dem: Hva de har opplevd i barnehagen, hva de er gode på og hva de trenger støtte til. De skal møte voksne som ønsker å skape gode relasjoner til dem, slik de også har hatt gode relasjoner til barnehageansatte. På den måten kan skolen bygge videre på det barnehagen har gjort, og ta utgangspunkt i barnas interesser i oppstarten, uten at skolen blir barnehage, og uten at barnehagen blir skole. Barnehagen skal fortsatt være barnehage og skolen skal fortsatt være skole, men vi kan dra nytte av hverandre og slik skape et bedre oppvekstmiljø for alle barna i Beitstad.

Samfunnspolitisk er det relevant å snakke om «hvordan hindre frafall i Videregående skole», noe som vi heller ikke denne gangen skal se bort i fra. Grunnlaget, forståelsen, tryggheten og troen på seg selv og framtiden som kan bygges i barnehagen og barneskolen vil ha effekt videre i livet – også i videregående, men slik jeg ser det er ikke det hovedmålet med vår jobb og vårt samarbeid barnehage og barneskole – det skal det heller ikke være. Slik jeg ser det kan man like godt snakke om å hindre frafall i barneskolen. Hindre at barn mister motivasjonen, nysgjerrigheten og troen på framtiden. Troen på seg selv! Samfunnet trenger nytenkende, undrende og kreative mennesker med en tro på seg selv og framtiden, men det trenger vi også som mennesker for å ha et godt liv her og nå.

Som Sigurd Aukland sa: «Det er ikke skolen som er målet med barnehagen – det er livet!» Og livet starter ikke etter videregående – vi er i det akkurat nå, uansett alder.

 

Maria – Styrer